The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

The project of planning and surveying the territory of Narovchatka village

The project of planning and surveying the territory of Narovchatka village

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

The master plan, land use and development of the village Bobrovka and project planning area of 18.3 hectares

The master plan, land use and development of the village Bobrovka and project planning area of 18.3 hectares

Project planning and surveying in the borders of the streets Hraznova, Lenin ave., St. Pravdy, the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying in the borders of the streets Hraznova, Lenin ave., St. Pravdy, the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying in Gubakha

Project planning and surveying in Gubakha

The master plan, land use and development of the village Bianca and project planning area of 10 hectares

The master plan, land use and development of the village Bianca and project planning area of 10 hectares

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya